Integritetsinformation och sekretesspolicy

Integritetsinformation och sekretesspolicy för Marathongruppen i Stockholm AB, med friidrottsföreningarna Hässelby SK och Spårvägens FK.

MÅLET MED VÅR POLICY | är att skydda din sekretess och personliga integritet och på samma gång se till att vi har tillräckligt med information för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

INLEDNING
Denna integritetsinformation gäller för den behandling av personuppgifter som genomförs av Marathongruppen (Marathongruppen/vi/oss) när du deltar i våra evenemang, använder våra tjänster, besöker våra webbplatser eller kommunicerar med oss på annat sätt.

Det är viktigt för oss att endast använda dina uppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och dina förväntningar, samt att vara transparenta med dig avseende vårt sätt att använda dina uppgifter.

Denna integritetsinformation kommer att förklara vilka uppgifter vi samlar in, varför de samlas in, hur de insamlade uppgifterna används samt dina alternativ och rättigheter avseende insamlingen av dina personuppgifter.

VILKA UPPGIFTER VI KAN SAMLA IN

I samband med våra olika sätt att kommunicera med dig och de olika tjänster vi tillhandahåller kan vi samla in följande uppgiftskategorier:

  1. Anmälningsuppgifter, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress, födelsedatum och nationalitet, t-shirtstorlek
  2. Resultatuppgifter, inklusive resultat från tidigare evenemang, klass, startnummer, närvaro
  3. Betalningsuppgifter, inklusive betalmetod och avsändare och betalmetod. (Ej kreditkortsuppgifter).
  4. Kommunikationsuppgifter mellan dig och oss, inklusive e-postkommunikation, online-chattar.
  5. Digitala uppgifter som samlas in när du använder våra webbplatser eller andra digitala plattformar, inklusive IP-adresser, webbläsardata, trafikdata, köphistorik samt användningsmönster.
  6. Bildmaterial, inklusive foto- och filmmaterial från våra evenemang och kringliggande aktiviteter såsom nummerlappsutdelningar eller träningsträffar
  7. Uppgifter vid köp av presentkort, inklusive namn och e-postadress
  8. Uppgifter vid frivillig anmälan till nyhetsbrev inklusive e-postadress
  9. Uppgifter vid beställningar av merchandise via Löparshopen, inklusive namn, adress och e-postadress.

VAR VI SAMLAR IN DINA UPPGIFTER

Du har själv lämnat de flesta av de uppgifter vi har om dig. Vi kan dessutom få uppgifter i kategorierna anmälningsuppgifter och resultatuppgifter från våra samarbetspartner om de har tillgång till sådana uppgifter om dig. Vi samlar in digitala uppgifter från våra webbplatser, tillämpningsprogram och liknande digitala plattformar. Bildmaterial samlar vi in i samband med våra evenemang.

VARFÖR | VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

Arrangera lopp/För att du ska kunna delta
Beskrivning: Vi använder anmälningsuppgifter, resultatuppgifter, kommunikationsuppgifter och betalningsuppgifter för att kunna behandla anmälningar till våra evenemang åt dig. I detta ingår att kunna informera dig om villkor och information om evenemangen och din anmälan, och kunna ge dig en historisk relevant service om du är återkommande deltagare i våra evenemang.

Juridisk grund: Dessa uppgifter behandlas för att uppfylla avtalet med dig.

Delning av uppgifter: För att hantera din anmälan kan det bli nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Kommunikation
Beskrivning: Vi använder anmälningsuppgifter för att förse dig med relevant information i samband med de evenemang du är anmäld till . Vi kan lämna sådan information med elektroniska eller andra metoder.

Juridisk grund: Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla viktig information om din anmälan och det evenemang det avser så som nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig. Vi använder dessutom sådana uppgifter för att förse dig med annan information som behövs för att uppfylla våra legitima intressen, inklusive för att säkerställa att ditt deltagande i våra evenemang är så bekväma och problemfria som möjligt.

Delning av uppgifter: För att hantera din anmälan och ge dig relevant information kan det bli nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Direktmarknadsföring
Beskrivning: Vi använder anmälningsuppgifter, bildmaterial, digitala uppgifter och uppgifter för frivillig anmälan av nyhetsbrev för att förse dig med erbjudanden, nyhetsbrev och annan digital kommunikation från oss och våra samarbetspartner.

Juridisk grund: Så länge du har en befintlig kundrelation med oss baseras vår användning av sådana uppgifter för att marknadsföra våra tjänster på vårt legitima intresse att förse dig med relevant information och erbjudanden. Du kan när som helst avstå från att ta emot information och erbjudanden via nyhetsbrev, och via sociala plattformar kan du reglera vilka annonser från oss du får ta del av. Du har en befintlig kundrelation med oss om du deltagit i något av våra evenemang de senaste tre åren.

Delning av uppgifter: För att ge dig relevant information och erbjudanden kan det bli nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter, till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Deltagarundersökningar
Beskrivning: Vi använder anmälningsuppgifter och resultatuppgifter för att kunna genomföra utvärderingar av de evenemang du deltagit i. All data anonymiseras när den generar statistik och analyser.

Juridisk grund: Så länge du har en befintlig kundrelation med oss baseras vår användning av sådana uppgifter på vårt legitima intresse att med din frivilliga hjälp kunna utveckla våra evenemang.

Delning av uppgifter: För att kunna genomföra kvalificerade undersökningar och analyser kan det vara nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Leverera köpt merchandise
Beskrivning: Vi använder uppgifter som du lämnat vid beställning av merchandise via Löparshopen, för att kunna leverera dina beställda varor.

Juridisk grund: Vi baserar användandet av dessa uppgifter på det avtal du tecknar med oss i och med köpet av varor.

Delning av uppgifter: För att kunna levererar dina varor kan det vara nödvändigt för oss att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Skapa marknadsföringsmaterial
Beskrivning: Vi använder bildmaterial för att kunna skapa marknadsföringsmaterial för kommande års evenemang.

Juridisk grund: Vår användning av sådana uppgifter baseras på vårt legitima intresse att kunna utveckla och marknadsföra våra evenemang. I de fall du hamnar i fokus på tilltänkt marknadsföringsmaterial kommer vi att inhämta ditt samtycke innan produktion.

Delning av uppgifter: För att kunna producera och använda relevant material nödvändigt kan vi komma att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Hantera presentkort
Beskrivning: Vi uppgifter vid köp av presentkort för att kunna hantera presentkorten och administrationen av dessa.

Juridisk grund: Dessa uppgifter behandlas för att uppfylla avtalet med dig.

Delning av uppgifter: För att kunna hantera presentkort kan vi komma att dela med oss av dina uppgifter till samarbetspartners som utför tjänster för oss. Dessa partners har alla ett så kallet biträdesavtal som reglerar på vilket sätt de får och ska hantera dina uppgifter.

Tillvarata våra intressen vid rättsliga anspråk

Beskrivning: Vi kan komma att behandla samtliga i denna integritetsinformation angivna personuppgifter när det behövs för att vi ska kunna ta tillvara våra rättigheter i förhållande till löpare, kunder, anställda, samarbetspartners och övriga externa parter (dvs. framställa/försvara eventuella krav).

Juridisk grund: Vår behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna tillvarata våra intressen vid eventuella rättsliga anspråk. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Delning av uppgifter: För att kunna tillvarata våra intressen vid eventuella rättsliga anspråk kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till tredje part, till exempel advokatbyråer och andra konsulter. Dessa aktörer är självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

DELNING AV UPPGIFTER TILL TREDJE PART
I vissa evenemang delar vi dina uppgifter med våra medarrangörer. I dessa fall är vi och medarrangörerna båda personuppgiftsansvariga.
Vi delar även anmälningsuppgifter till fotofirmor med uppdrag att dokumentera evenemanget och erbjuda dig som deltagare bilder på dig själva från loppet.

HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER
Vi kommer endast att lagra dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av uppgifterna.
Vi kommer att lagra dina anmälningsuppgifter så länge du har en befintlig kundrelation med oss, det vill säga tre år efter du senast anmälde dig i något av våra evenemang.
Resultatuppgifter, bildmaterial och frivilligt lämnade uppgifter för att få nyhetsbrev, sparar vi tills vidare.
Betalningsuppgifter sparar vi uppgifterna enligt bokföringslagen i sju år.

Uppgifter som vi behandlar för att tillvarata våra intressen vid rättsliga anspråk behandlas i enlighet med den längsta gallringstid som gäller för övriga ändamål för vilka uppgifterna behandlas, såvida det inte föreligger risk för en eventuell tvist där uppgifterna är av betydelse, i så fall behandlas uppgifterna fram till dess att de inte längre behövs för att säkerställa våra rättigheter eller till dess tvisten har avgjorts.

INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING
Vi behandlar som huvudregel dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter att vara skyddade av de mottagande parterna undanför EU/EES.

DINA RÄTTIGHETER

Information, tillgång, rättelse och radering m.m.
Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter och du kan också ha rätt att be oss radera de personuppgifter vi har registrerade om dig, begära att behandlingen begränsas eller invända mot behandlingen samt begära att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig har vi rätt att vägra att gå din begäran till mötes alternativt ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnaderna som din begäran medför.

Dataportabilitet

Om vår behandling grundar sig på ett avtal med dig kan du ha rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

Invändningar

Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på våra berättigade intressen, t.ex. direktmarknadsföring. Vi får då inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Kommunikation

Om du anser att vår användning av dina uppgifter är olämplig kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Innan du lämnar in ett sådant klagomål ber vi dock att du kontaktar oss, eftersom vi kanske kan hjälpa dig med svar och korrigera eventuella missförstånd.

COOKIES
Vi använder cookies på Marathongruppens webbplatser för att se till att webbplatsen fungerar, analysera webbplatstrafiken, se vilka delar av webbplatsen du har besökt samt för marknadsföring.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSINFORMATION
Vi kan uppdatera denna integritetsinformation från tid till annan. Om lämpligt kommer vi att underrätta dig om sådana ändringar. I annat fall kommer de att publiceras på vår hemsida. Eventuella ändringar kommer endast att träda i kraft efter att de har informerats/publicerats.

KONTAKTINFORMATION
Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är Marathongruppen i Stockholm AB, org. nr 556265-9549, Friidrottsföreningen Hässelby SK, org.nr 802411-9698 respektive Spårvägens Friidrottsklubb, org.nr 802015-9979.

Om du vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google